© Easy German 2019   

Hazerem 10, Tel Aviv 

margarita@easygerman.co.il  

Contact: 054-4522763

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

www.hardufrubin.com  עוצב ע״י הרדוף רובין 

מקדמה לקורס גרמנית

₪1,250.00מחיר

כדי לשריין את מקומכם בקורס הגרמנית יש לשלם את המקדמה. חשוב לציין כי המקדמה היא חלק ממחיר הקורס ואינה מייקרת אותו. במידה והקורס לא יתקיים כספיכם יוחזר אליכם.

    reviews.png