כאן ניתן להוריד תוכן לימודי חינם

תרגול אוצר מילים: 100 הפעלים החשובים ביותר

תרגול אוצר מילים: 60 שמות תואר לתיאור אנשים

Verben mit Präpositionen

© Easy German 2019   

Hazerem 10, Tel Aviv 

margarita@easygerman.co.il  

Contact: 054-4522763

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

www.hardufrubin.com  עוצב ע״י הרדוף רובין